Irannative
شما اینجا هستید: خانه / دسته‌بندی نشده / بررسی رابطه بین مکانیزمهای نظام راهبری و ارزش افزوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

بررسی رابطه بین مکانیزمهای نظام راهبری و ارزش افزوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي مديريت و حسابداري

 

چکیده

مبنای پژوهش حاضر بررسی رابطه میان مکانیزم های نظام راهبری و معیارهای عملکردمالی مبتنی بر ارزش ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده نقدی با یک نمونه ۷۱ تایی از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۰- ۱۳۸۵ می باشد در این پژوهش برا ی گردآوری داده های موردنظر؛ از روش کتابخانه ای استفاده شدهاست این تحقیق از نوع پس رویدادهای و کاربردی بوده وهمچنین بدین علت که داده های تحقیق بدون دخالت محقق گردآوری شده از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از ازمونهای شاخصهای توصیفی در بخش آمار توصیفی وآزمونهای اماری در بخش آمار استنباطی از جمله: همبستگی پیرسون اسپیرمن آزمونهای T و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

 

کلیدواژه‌ها:ارزش افزوده اقتصادی ؛ ارزش افزوه نقدی؛ عناصر حاکمیت شرکتی

 

خريد و دانلود فايل کامل مقاله

قیمت ۱۳۵۰ تومان

 

نظرات بسته اند

رفتن به بالا